Politik

Politik for socialt ansvar og miljøarbejde. 

Overordnede principper 

Boxon er en emballagevirksomhed, der leverer emballage- og mærkningsløsninger samt en række systemer og servicer. Virksomheden drives decentralt og hovedsageligt via tre forretningsområder som datterselskaber.  

Den ansvarlige for denne politik om socialt ansvar og miljøarbejde er koncernchefen hos Boxon, mens ansvaret for de respektive datterselskaber påhviler de respektive datterselskabers adm. direktør, hvad angår efterlevelse af og opfølgning på denne politik.  

Boxon skal arbejde for en bæredygtig udvikling, som betyder, at der tages hensyn til langsigtede miljøaspekter og balance mellem sociale og økonomiske krav.  

Boxon skal udvikle og vedligeholde en lønsom, langsigtet, bæredygtig og etisk virksomhedsdrift. Virksomheden har en lang tradition for ansvarlig virksomhedsdrift, som forpligter os i fremtiden. Vi skal spille sammen med de miljøer, hvor vi er aktive, med vores medarbejdere, vores forretningspartnere og samfundet som helhed. Vores forretningsidé og vores strategier skal støtte et godt miljøarbejde og social ansvarlighed.  

Boxons virksomhed drives efter følgende principper: 

  • Vi arbejder i overensstemmelse med de love, der gælder i de lande, hvor vi er aktive.  
  • Vores ambition er at drive forretningsvirksomhed med god etik, og vi skal i alle henseender drive en juridisk korrekt forretningsvirksomhed.  
  • Vores ambition er at drive vores virksomhed i tæt dialog med vores ansatte, vores forretningspartnere og andre aktører, som påvirker eller påvirkes af vores virksomhed. 
  • Vores ansatte skal overholde Boxons principper og tage ansvar for deres egne handlinger og for Boxons produkter og tjenester.  

Boxon skal ses som en ansvarlig og ansvarstagende virksomhed, der altid lever op til sine forpligtelser. Boxon har langsigtede forretningsrelationer som grundlag for skabelse af kunde- og ejerværdi.   

Socialt ansvar 

Boxons virksomhed bygger på langvarige og stærke relationer til kunder og leverandører. Medarbejdernes motivation og drivkraft til at præstere gode resultater og spille sammen med vores forretningspartnere og med omverden er i store træk afgørende for vores fremgang. Vores virksomhed skal bygge på god etik og stor respekt for alle personer såvel inden for virksomheden som i forbindelse med eksterne kontakter. 

Boxons virksomhed drives efter følgende principper: 

  • Vi skal altid opføre sig på en sådan måde, at selskabets interesser på den ene side og medarbejderens interesser på den anden side ikke kommer i konflikt. Skulle en sådan interessekonflikt eller usikkerhed i et sådant spørgsmål opstå, skal sagen straks henvises til den nærmeste chef eller alternativt bestyrelsesformanden i det pågældende selskab. 
  • Vi respekterer og overholder forpligtelser over for de ansatte i henhold til nationale love og aftaler om social beskyttelse. Arbejdstageres ret til at organisere sig i valgfrie arbejdstagerorganisationer og til at forhandle kollektivt skal respekteres. Vi accepterer ikke børnearbejde og tvangsarbejde. 
  • Vi accepterer ikke bestikkelse og utilbørlig påvirkning i nogen form. • Vi tilbyder vores ansatte samme muligheder uanset alder, hudfarve, køn, nationalitet, religion, seksuel orientering eller etnisk oprindelse. 
  • Vi accepterer ikke diskrimination eller mobning. 
  • Vi tilbyder et sikkert og sundt arbejdsmiljø og driver et systematisk forbedringsarbejde.  

Boxons miljøarbejde 

Miljøaspekter er integreret i Boxons virksomhed. Gennem miljøplaner og systematisk arbejde opnås stadige forbedringer i så henseende. 

Vi tilslutter os et synspunkt som leder af en langsigtet, bæredygtig udvikling. Det betyder, at vi stræber efter høj effektivitet i brugen af energi og naturressourcer, fremmer systemer til genanvendelse og genbrug af materialer og energi og forebygger og begrænser miljøforurening. Vi betragter lovgivningen som minimumskrav. 

Vi skal være lydhøre over for kunders og leverandørers ønsker og stræbe efter at opfylde markedets miljøkrav. Vores valg af råmaterialer skal resultere i høj produktsikkerhed og være miljøsikre.  

Miljøpåvirkning

Boxon skal løbende arbejde for at mindske miljøpåvirkningen. 

Boxons hovedaktiviteter udgøres af handel og distribution. Kun et fåtal af koncernens selskaber har egen produktion. Boxons påvirkning af miljøet er derfor beskeden og sker hovedsageligt sammen med transport af færdige produkter, tjenesterejser og håndtering af affald. Der er opmærksomhed på miljøaspekter i hele produktionskæden, og det indebærer, at produkters bestanddele skal være så miljøtilpassede som muligt.